Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓKRÓL ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATRÓL, VALAMINT A KÖZGYŰLÉS ELÉ KERÜLŐ IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLLÁSPONTJÁRÓL.

Mosonyi György,
a Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Chikán Attila,
az Audit Bizottság elnöke

 

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát, az év során mindkét bizottság az egyes napirendi pontokat közösen tárgyalva 5 ülést tartott. Állandó napirendi pontjai között szerepelt az Igazgatóság negyedéves beszámolója a Társaság működéséről, a Belső Audit, a Compliance Iroda és az Audit Bizottság beszámolója, ezeken felül a Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette. Jelentését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye, valamint a tervezett, folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki, és folyamatosan támaszkodott az Audit Bizottság munkájára is. A 2014. év folyamán tartott ülései alkalmával is részletesen foglalkozott a MOL-csoport üzleti helyzetével, a Csoport és az üzletágak stratégiai fejlődésével. Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő kérdésekről a Felügyelő Bizottság folyamatos tájékoztatást kapott.

A MOL 2014. év végi közel 5 milliárd USA-dollár piaci kapitalizációjával a kelet-közép-európai régió egyik vezető, integrált társasága.

A Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról, melyet az Ernst & Young Kft. könyvvizsgált. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés az Audit Bizottság jelentésével is alátámasztva, a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a Társaság számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.

A MOL-csoport konszolidálásába teljes körűen 126, equity módszerrel (részlegesen) további 11 társaság került bevonásra. A tulajdonosi szerkezet az elmúlt év során kis mértékben változott. 2014. év végére az előző év végéhez képest a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya kis mértékben csökkent, a hazai intézményi befektetők tulajdona 2,8%-ról 5,6%-ra emelkedett, a magánbefektetők tulajdoni hányada hasonló szinten maradt. A Társaságnak a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján hat 5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező részvényese (illetve egy részvényesi csoportba tartozó részvényese) volt 2014. december 31-én. A MOL legnagyobb részvényese a Magyar Állam, mely a részvények 24,7%-át birtokolja. 2013. december végére a vállalat sajátrészvény-állománya 2,7%-ra nőtt, amely 0,3%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

A MOL-csoport 2014-ben a kihívásokkal teli üzleti környezet ellenére is megfelelően teljesített, a tisztított újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA 511 milliárd forintot ért el. Annak ellenére, hogy az olajárak nagymértékben estek az év második felében, az eredmény csupán kis mértékben, 1%-kal marad el az előző évitől. Ezen túlmenően a MOL növelte befektetéseit, míg az eladósodottság viszonylag alacsony szinten maradt. A kiváló eredmények hűen tükrözik üzleti modellünk erősségét és a külső környezettel szembeni ellenállóságát, ami annak köszönhető, hogy megfelelő az Upstream és a Downstream üzletág portfólión belüli aránya.

Az Upstream üzletág pénzügyi eredménye elmarad a 2013-astól, de így is megfelelőnek mondható, ha figyelembe vesszük az olajárak drasztikus esését 2014 második negyedévében. Az alacsonyabb pénzügyi hozzájárulás ellenére, több eredményt értünk el az év folyamán, amelyek jó jelnek tekinthetők a MOL jövőbeli növekedésének szempontjából. Ide tartozik a kitermelés folyamatos növelése 2014 közepétől, az organikus készletpótlási arány 100%-ot meghaladó szintje nemzetközi projektjeinkből történő készletek könyveléséből adódóan, a nemzetközi portfólió további optimalizációja a vállalat stratégiájával összhangban az Északi-tengerre történő belépéssel./p>

A Downstream üzletág kifejezetten erős pénzügyi és működési teljesítményt nyújtott, az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA szintje 30%-ot meghaladó mértékben nőtt. 2014 második félévének eredménye magasabb, mint bármikor korábban a megelőző tíz évben. A eredmény javulásában szerepe volt a javuló külső környezetnek, de támogatta azt a belső hatékonyságnövelést elősegítő intézkedések megvalósítása. Az Új Downstream Program a várakozásoknak megfelelően sikeresen zárult 2014-ben. Annak ellenére, hogy kiváló eredményt értünk el, a MOL megindította Next Downstream Programját, amely a 2015-2017-es időszakra vonatkozik és további 500 millió USD javulást céloz hatékonyságjavító intézkedések és növekedési projektek megvalósításával.

Összességében 2014 folyamán a MOL megőrizte erős pénzügyi pozícióját, amely a külső környezettel szembeni ellenálló integrált üzleti modellnek köszönhető. A jövőre nézve, bár számos, a külső környezetből adódó kihívással nézünk szembe, elkötelezettek vagyunk erős készpénztermelő képességünk megőrzése és pénzügyi stabilitásunk fenntartása iránt. Ennek megfelelően továbbra is van lehetőségünk attraktív, inorganikus lépések megtételére, amelyek egyaránt célozhatják a MOL Upstream eszközeinek megújítását, illetve szolgálhatják a MOL Downstream kelet-közép-európai régióban elért pozíciójának további erősítését.

Annak ellenére, hogy az alacsony olajárak, a geopolitikai bizonytalanságok és a szabályozói környezet negatív irányú változásai kihívásokat támasztanak, bizonyosak vagyunk benne, hogy a MOL terveinek és várakozásainak megfelelően, sikeresen birkózik majd meg ezekkel a kihívásokkal, építve a korábbi években lefektetett stabil alapokra.

A Felügyelő Bizottság a MOL Nyrt. 2014. évi auditált beszámolóját 3.189 milliárd Ft mérlegfőösszeggel, 121 milliárd Ft mérleg szerinti veszteséggel, és 8 milliárd Ft lekötött tartalékkal, a MOL-csoport 2014. évi auditált IFRS konszolidált beszámolóját 4.650 milliárd Ft mérlegfőösszeggel és 4 milliárd Ft részvényesekre jutó eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2014-ben a Társaság a 2014. december 31-ével zárult üzleti évre vonatkozóan 50 milliárd Ft osztalékot fizessen. A javasolt összeg az előző évek kifizetési gyakorlatának megfelelő normál osztalék kifizetését jelenti.

A Felügyelő Bizottság a közgyűlés elé kerülő valamennyi igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 2014. évi beszámolók áttekintésében és támogatta a Felügyelő Bizottság jelentését.

Budapest, 2014. március 24.

A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága nevében:

 

Mosonyi György, Dr. Chikán Attila,
Felügyelő Bizottság elnöke az Audit Bizottság elnöke