Éves Jelentés 2014

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

FŐBB KOCKÁZATKEZELÉSI ESZKÖZÖK

Az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) biztosítja a különböző üzletágak és funkcionális területek kockázatainak egységes keretrendszerbe foglalását Kockázati Térképek segítségével.
A kockázatelemzési tevékenység támogatja a folyamatos és hatékony működést azáltal, hogy beazonosítja azokat a kulcskockázatokat, amelyek a vállalati célok elérését veszélyeztetik. Ezeket a kockázatokat a felsővezetés kiemelten figyeli, csökkentésük megerősített kontrollok és kockázatcsökkentő lépések végrehajtása által történik. A kockázatelemzés során készül a Kockázati Térkép, amely egy kockázati hatás-valószínűség alapú grafikus ábrázolás (mátrix). A Kockázati Térképen megjelenő stratégiai, működési és pénzügyi kulcskockázatok negyedévente felülvizsgálatra és újraértékelésre kerülnek, amelyek alapján a felsővezetés értesül a kockázatok alakulásáról és a kockázatcsökkentő lépések státuszáról.
A profitabilitás és pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében a Pénzügyi Kockázatkezelés az ERM részeként a rövid távú, piaci kockázatokkal foglalkozik. A tömegáruk árkockázatát, a devizapiaci és kamatlábkockázatokat Monte-Carlo szimulációs módszerrel, egy komplex modell keretében mérjük, mely a portfólióhatásokat is figyelembe veszi. A MOL-csoport pénzügyi és stratégiai céljaihoz kapcsolódó limiteknek való megfelelésről a felső vezetés havi rendszerességgel kap tájékoztatást, míg a Kockázatkezelési szervezet kockázatcsökkentő lépéseket terjeszt elő, amennyiben szükséges. Az elfogadható szint fölötti működési kockázatok áthárítása a Biztosítás Menedzsment feladata. A biztosítások kötése a működési kockázatok és felelősségi károk kezelésének egyik legfontosabb eszköze. A meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség- és kútkockázat-biztosítások (a legtöbb biztosítási program határozott egyéves időszakra kerül megkötésre, éves megújítású). A biztosítások kötése csoportszintű program keretében zajlik, így a MOL-csoport számottevő szinergiahatásokat tud elérni.

A KOCKÁZATOK ÁTFOGÓ KEZELÉSE RÉVÉN ÉRTÉKES SZINERGIÁK REALIZÁLHATÓAK

A kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehetőséget teremt a MOL-csoport számára, hogy a kockázatkezelés fentiekben részletezett több pillére közötti szinergiákat kiaknázza. A pénzügyi kockázatok modellezésére szolgáló inputadatokat az ERM is alkalmazza. Ehhez hasonlóan a biztosítási tevékenység kapcsán a működési kockázatokról szerzett információk ugyancsak hasznosak az ERM fejlesztése során. Az ERM működési kockázatokat (ideértve az üzletfolytonossági kockázatokat is) érintő eredményei jó iránymutatással szolgálnak a biztosítások menedzseléséhez, mivel rávilágítanak azon területekre, amelyek mindenképpen biztosítási fedezetet igényelnek és melyek azok, ahol a kockázatok kezeléséről való döntés további vizsgálatot igényel.

TŐKEALLOKÁCIÓT ÉRINTŐ DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA

A kritikus kockázatokról való információszolgáltatás mellett az ERM szerepe kiterjed a felső vezetés támogatására is az egyes projektek kockázati profilját figyelembe vevő, megalapozott döntések meghozatalában. Ennek érdekében a csoportszintű Kockázatkezelés az ERM felhasználásával véleményt nyújt a tőkeelosztásról, a pénzügyi flexibilitásról és részt vesz a jelentősebb projektek, potenciális akvizíciók vagy divesztíciók értékelésében.